Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

liefde, die al dadelijk bij het uitbreken der vijandelijkheden, in de volken van alle tot den oorlog geroepen landen vielen waar te nemen. Overal bleek overtuigend, klaar als de dag, dat gehechtheid aan den geboortegrond, aan de staatsinstellingen, geen ijdele klank is; dat men alle offers, tot het eigen leven, veil heeft om de vrijheid van vreemd gezag te handhaven en te bezegelen. De moed, de gezindheid tot opofferingen, de volharding, waarmede de strijdende volken, zonder uitzondering, zich van hun maatschappelijke en militaire verplichtingen hebben gekweten, verdienen eerbied en bewondering.

Wij, Nederlanders, die ditmaal nog gespaard bleven voor rechtstreeksch deelnemen aan dén oorlog, mogen, neen moeUm ons daarvan doordringen en weten wat ons te doen zal staan, als eenmaal voor ons het lot zal zijn weggelegd, waaraan wij dezen keer slechts te nauwernood zijn ontsnapt.

Over de economische moeQijkheden uit den oorlog voortgevloeid, die ook voor Nederland geenszins zijn uitgebleven, spreken wij bier niet.

Voor de plichtsbetrachting, de betoonde dapperheid, de zelfverloochening der militairen van alle strijdende natiën hebben wij ; reeds vroeger onze hooge waardeering geuit.

Mede gaven wij, telkens waar wij er aanleiding toe vonden, onze meening te kennen, omtrent de door de hoogere leiders, de legercommandanten en bevelvoerders, voor de uitvoering der operatiën genomen maatregelen. De lezer zal ontwaard hebben, dat wij in dat opzicht in geenen deele alles wat er gebeurd is, schitterend kunnen vinden.

De Duitsche leiding, in .naam des keizers, schoot feitelijk in bijna alles te kort. Zij was niet aanwezig, waar ze behoorde te zijn; zij bleef in gebreke waar ze zich moest doen gelden. Zij liet

Sluiten