Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

partij te trekken van de bestaande gunstige gelegenheid om den tegenstander te lijf* te gaan — waarin hij niet dan met de grootste moeite kon slagen — zou Frankrijk aan en achter de Seine, naar menschelijke berekening, een catastrophe tegemoet gegaan zijn.

. Galliéni! — ja, dat was een echt, een groot vehi¥5 .heer, tevens een man met een door en door flink karakter. Hij is een schitterende ster aan den militairen hemel in de eerste periode van den wereldoorlog. Door zijn optreden is Frankrijk gered, voor een débacle behoed. Hem zij daarvoor alle hulde ! Zijn nagedachtenis kan in Frankrijk niet hoog genoeg worden geëerd 1

Ook Lanrezac's naam verdient lof en roem. Waar Joffre, zonder bepaalde reden, den Duitschen opmarsch alleen ten O. van de Maas vernachtte en ondanks Lanrezac's vertoogen langen tijd bleef verwachten, moesten zijn oogen ten slotte toch door dé feiten opengaan.

De bekwame legercommandant kreeg kort daar- . na zijn ontslag. Ondanks blijft 's werelds loon! /

Dat Joffre, toen hij op 4 September door Galliéni met veel moeite was wakker geschud, met voortvarendheid den weg heeft betreden hem door den gouverneur van Parijs aangewezen, erkennen wij gaarne. Maar om een groote overwinning te behalen had hij veel meer moeten — en ook kunnen — doen voor zijn linker vleugel aan de Ourcq.

In het overbrengen van troepen, van punten waar ze konden worden gemist, naar gedeelten van het oorlogsterrein alwaar zij door den loop der operatiën méér noodig waren of eerlang konden worden, was Joffre diligent, en veel handiger dan de Duitsche legerleiding. Deze kwam in dat opzicht, door onjuiste waardeering van de onderscheidene in het spel zijnde belangen, veel te kort.

Sluiten