Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

Ook Duitschland's belangen zonden daardoor stellig in de eerste plaats bevorderd zijn geworden. En het zou ook niet nagenoeg de gansche beschaafde wereld tegen zich in het harnas hebben gejaagd !

En de vrede — laten wij het juister uitdrukken: de schijnvrede — waaronder geheel Europa thans gebakt gaat en waaruit misschien nog rampen en onheilen zullen voortkomen, doet bij, laten we gerust zeggen, alle weldenkende, onpartijdige menschen, telkenmale het gemoed in opstand komen.

Dat is geen vrede !

Dat is een onafgebroken, stelselmatig martelen, uitputten, vernietigen van den overwonneling door zijn meedoogenlooze, genadelooze overwinnaars !

Die schijnvrede kweekt haat en dorst naar wraak.

Zij ontneemt den overwinnaars de sympathie, de achting van alle weidenkenden in de gansche wereld!

Die zoogenaamde vrede is de bodem, waaruit nieuwe oorlogen zullen, ja moeten ontkiemen !

En waar die schandelijke, de overwinnaars onteerende schijnvrede niet wijkt voor beter inzicht, voor meer beraden, menschhevend, edelmoedig, verstandig oordeelen en handelen, zal elk beroep op „volkenbond," ontwapeningsconferentie, of wat dies meer moge zijn, vergeefsch en vruchteloos zijn en blijven.

Zóó is en blijft de verwezenlijking van een „algemeenen wereldvrede" een schoone droom, en niets meer 1

En daarom behoudt voor elk land — dus óók voor Nederland — de oude spreuk:

„Si vis pacem, para béllum," haar volle waarde, haar ernstige beteekenis!

Sluiten