Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK (v e r V 01 g)

3. NASCHRIFT

Het manuscript van dit boekwerk was sedert het einde van December 1921 in handen van de uitgeversmaatschappij „de WereldbiWfotheek,^ toen wij in de maand Maart 1923 kennis konden nemen van twee zeer belangrijke geschriften, die wu bij onze voorberadende studiën met konden raadplegen, omdat ze eerst in het voorjaar van 1922 in het licht verschenen zijn.

Wij bedoelen het groote, degelijke werk van den Duitschen generaal F. von Bernhardi, getiteld: „Deutschlands Heldenkampf 1914—,1918," en de brochure: ,forschungen und Darstellungen aus mmJRmhsarèhiv, Heft 1, die Sendung des Oberstleutnants Hentsch," door den Oberarcfcivrat MüllerLoebnitz.

Wij hebben ons, terwijl ons boek ter perse was, beijverd, onze mededeehngen en vooral ook onze critische beschouwingen, nog eens te toetsen aan den inhoud der beide zooeven genoemde nieuwe Duitsche werken.

En waar wij den lezer een grondigestudie van die twee boeken met warmte kunnen aanbevelen» wenschen we, in dit naschrift, zeer in het kort te constateeren, dat de inhoud er van ons geen aanleiding geeft alsnog wijziging te brengen in onze beoordeelende beschouwingen.

Enkele nieuwe bijzonderheden van ondergeschikten aard, thans te onzer kennis gekomen, betreffen niet de feiten, waardoor de loop der krijgsgebeurtenissen en haar gevolgen op den uitslag der operatiën beheerscht geworden zijn. In de hoofdzaken bestaat tusschen de werken, van v.

Sluiten