Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36a

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

Bernhardi en Müller-Loebnitz en het onze, geen wezenlijk verschil.

Wij ...bepalen ons mitsdien tot enkele opmerkingen.

Von Bemhardi's ,JIeldenkampf' is een grootsch opgezet relaas van den ganschen wereldoorlog van 19x4—1918. De generaal heeft in zijn rang aan den oorlog deelgenomen, bijna tot het laatste kanonschot viel. Toen was hij ziek.

De geest, waarin hij schrijft, is die van den echten oud-Duitschen militair. Dit blijkt al dadelijk uit de woorden van Virgüius, die op het titelblad te lezen zijn: .

„Exoriare aliquis meis ex ossibus tdtor!" *)

Het boek ontleent evenwel zijn waarde vooral aan het feit, dat de schrijver in zijn veelal juiste en gegronde critiek zijn landgenooten niet spaart. De „Oberste Heeresleitung," de legercommandanten en de aanvoerders, 'worden niet altijd opgehemeld en geprezen, maar een ieder krijgt zijn deel van des schrijvers afkeurende beoordeeling, waar hij het verdient. Daardoor onderscheidt v. Bernhardi zich loffelijk van andere Duitsche schrijvers en stijgt de beteekenis van zijn werk in zeer hooge mate.

Von Bernhardi had reeds vóór 1914 als militair schrijver, ook buiten Duitschland, een grooten, welgevesttgden naam. Zijn ^Skldenkampf1 zal er ongetwijfeld toe bijdragen, hem die reputatie te doen behouden.:

Het doet ons leed dat wij, in een twee*tal hoofdzaken betreffende den opzet van de Duitsche operatiën, met den beroemden veldheer en schrijver van gevoelen moeten verschillen. Onze eerbied voor v. Bernhardi's talenten en voor zijn ervaring als

1) „Moge uit mijn gebeente een wreker opstaan!"

Sluiten