Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN 363

krijgsman, kan ons niet beletten, ten opzichte van die beide puitten zéér beslist het standpunt te blijven innemen, dat wij — in strijd met zifszimswijze — in de voorafgaande beschouwingen hebben ingenomen en toegelicht.

De Duitsche generaal verwerpt beslist het door ons gehuldigde denkbeeld, dat Dunschland op het Westfront defensief, doch op het Oostfront offensief had moeten ageeren» zooals de groote von Moltke heeft bedoeld. De daarvoor door hem aangevoerde argumenten, kunnen ons in geenen deele overtuigen van de onjuistheid der door ons ten voordeele van die meening aangevoerde beschouwingen. Hij hecht 04. niet genoeg waarde aan de beteekenis van een gemeenschappekjk met Oostenrijk-HonIfanje, breed opgezet operatieplan tegen Rusland, fet|utelt de hoogst ernstige nadedeïlen bezwaren te licht, die het toegepaste Duitsche offensiefs op het Westfront, zoowel als het aanvankelijk in hoofdzaak afzonderhjk optreden, van de OostenrijkschHongaarsche krijgsmacht op het Oostfront, voor den uitslag der operatièttivan de Midden-Euro peesche Staten hebben medegebracht; v

Het tweede punt, waaromtrent^ w ons moeten veroorloven onze meening ten stelligste te handhaven tegenover die van generaal von Bernhardi, betreft de schending, door Duitschland, van de gewaarborgde neutraliteit van België. De generaal acht die daad blijkbaar niet van veel beteekenis; hij gebruikt althans weinig woorden om ze te verdedigen. Het schijnt dat de theorie: „Not kennt kein ©ebot," ook zijn gevoelen uitdrukt. Althans, de quintessens van zijn betoog ülrji^vnd meer dan: „het kon nu eenmaal met anders." bp^ nemen geen enkel woord terug van hetgeen we, in de vorenstaande opmerkingen en beschouwingen, als ons afkeurend oordeel nopens die

Sluiten