Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN 365

De bevelen van de „Oberste Heeresleitung" op 3 en 5 September worden tegenstrijdig, ja onuitvoerbaar genoemd. Het ^ajdringen van den vijand van Parijs" door den rechter vleugel, kon onmogelijk tezelfder tij d en door dezelfde troepen geschieden als bet „dékken tegen Parijs." Bernhardi verwijt bet legerbestuur dat bet ten slotte de leiding der operatiën geheel kwijt was en „in völliger Unkenntnis über die Lage, Dinge befohlen bat, die überhaupt nicht durchzuführen waren." Het ie Leger stelde, door zijn al te voortvarend oprukken, flank en rug bloot aan het Fransche 6e Leger, waarvan men de aanwezigheid niet kende. Het zag niet dadelijk ten volle den ernst in van de bedreiging, waaraan het blootgesteld was, en deed daarom aanvankelijk te weinig troepen naar de Ourcq oprukken. Het ontstaan van de opening tusschen het ie en het ae Leger had, in zijn gevolgen, voorkomen kunnen worden, indien laatstgenoemd leger der Engelschen had opgehouden, in plaats van met zijn linker vleugel offensief te blijven ageeren, zelfs tot op 9 September. Het ae Leger deed niets, om het zc Leger in zijn hoogst ernstigen strijd te helpen of te steunen; het verlangde integendeel dat bet ie Leger in het bezwaar van de ontstane „Lücke" in het gevechtsfront zou voorzien.

Von Bernhardi veroordeelt bet in den overste Hentsch, dat deze den terugtocht van het 2e Leger beeft goedgekeurd, zonder den toestand van het ie Leger te kennen. Wellicht ware het beter,geweest om „alles an alles zu setzen," en zich aan de Marne, ondanks alles, te handhaven,

Er valt, zegt von Bernhardi, niet aan te twijfelen, dat door het besluit en het bevel voor den terugtocht van de Marne op 9 September i9i4„eine weltgeschichtliche Entscheiding getroffen wurde." n: Hét kost ons moeite weerstand te bieden aan de

Sluiten