Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auctie; wij hadden de distributie onder de knie, wij hadden geld genoeg, waarom zouden wij ndet overgaan tot de vervaardiging van goederen,' die wij verkochten?

Evenals elders was in Schotland het maken van ondergoed een achterlijke industrie, waarin de arbeiders nauwelijks een bestaan konden vinden.

Dit was onze eerste aanval op het gebied der productie; de voorspellingen van onze.tegenstanders, dat wij schandelijk zouden falen in onze poging, waren niet van de lucht. Wij slaagden niet alleen, doch wij brachten den levensstandaard der arbeiders omhoog door hun korteren arbeidsduur en hooger loon te geven en ook te zorgen voor beter ingerichte werkplaatsen.

Ook namen wij de schoenen- en laarzenfabrioage, bet vervaardigen van meubelen en het leveren van drukwerk ter hand, overtuigd als wij waren den weg naar succes te hebben ingeslagen. Wij kochten twaalf Acres land even buiten Glasgow' en betaalden f 6000.— per Acre grond, die als bouwland gebruikt werd. Thans zou men het in die buurt niet voor het dubbele van deni prijs kunnen koopen. Shielldball werd mu het centrum van onze productieve werkzaamheden. Door ons eigen bouwdepartement werden fabrieken opgericht voor alle bedrijven, die wij meenden ,te moeten exploiteeren'. Tabak, kieeding, ileerlooieni confectie van allerlei aard, borstelmakerij, blikwerk enz. En thans zijn de 12 Acres in beslag genomen door werkplaatsen, waarin meer dan 3000 arbeiders werk vinden. De meeifabrieage trok onze aandacht; wij hebben nu drie groote meelfabrieken in verschillende dleelen van het land. De meeste tarwe voor deze fabrieken komt uit Oanada, waar wij een van onze vertrouwensmannen voor den inkoop van tarwe hebben geplaatst.

Daarna bouwden wij een uitgebreide zeepfabriek, die een groot succes is geworden. Wij bezitten eene reusachtige fabriek in het Zuiden van Schot-

..

Sluiten