Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lanld, waar wij de stoffen maken voor het vervaardigeni van kleeding te Shieldhall. In den eereten tijd van onze distributieve pogingen vestigden wij een depot in Ierland voor den inkoop van' eieren en spek. Dit heeft zich zoo goed ontwikkeld, dot wij nu ook de melk verzamelen uit de omliggende streek en boter maken in igroote hoeveelheden. Evenizoo hebben wij intooopdepots gesticht in Schotland, waar boter wordt gemaakt en waarvan enkele de melk naar onze verbruiksvereenigingen zenden.

Ook een margarinefabriek wordt met succes gedreven en een van onze laatste oindennemingen is het maken van dekens.

Plaatsruimte verbiedt mij in details dieper in te gaan op deze wondervolle onitwikkeling, doch eenig idee omtrent den omvang van de resultaten kan' worden verkregen door het feit, dat gedurende het loopende jaar de waarde van het geproduceerde niet minder zal bedragen dom 30 mülioen gulden, waarop een overschot van ongeveer een mUüoem gulden kan worden verwacht.

De grootinkoopvereeniging bestaat nu uit 267 leden, zijnde coöperatieve veiEbruiikBveTeenlgingen. Er zijn nog 93 vereenigingen niet aangesloten; doch vele van deze doen hare inkoopen bij de grootinlkoopvereeniging.

In 1868, het jaar waarin de grootinkoopvereeniging werd opgericht, bedroeg de omzet ruim 970 duizend1 gulden, het kapitaal was toen 62 duizend gulden, thans geeft de balans over een half jaar een omzet van 65 millioen 'gulden, een) kapitaal van 63 millioen gulden en een overschot over de zes maanden' eindigende ultimo Jumi j.L van twee millioen zevenhonderiai drie en zestig duizend galden, waarvan ruim 4 % van het verbruik is terugbetaald aan1 de verbruiksvereenigingen!, die aangesloten zijn.

Aldus is onze grootin/koopvereeniging van een nietig begin door enkele arme arbeiders eene zaak

7

Sluiten