Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen, en vruchtenondernemingen zijn gegrondvest geworden op het coöperatief beginsel.

Hier in Denemarken zijm de coöperatieve vereenigiingen voornamelijk omibsitaan door de pogingen der landbouwende bevolküng; zoozeer zelfs daaraan ite danken, dat tot voor enkele jaren' de coöperatie vrijwel onbekend was in die steden. Juist echter in den loop dezer laatste jaren heeft zich eene verandering in de steden doen gevoelen; de provinciale plaatsen zijn voorgegaan' en de hoofdstad is .gevolgd, en bedde bezitten) thans groote en bloeiende coöperatieve vereenigingen, die zich over alle stadswijken uitstrekken.

De coöperatieve iverbruiksveMeenligïmgen! en de door deze gestichte Deensche Wholesale zijn wel in het bijzonder eene nadere beschouwing waard. De Wholesale bestaat thans ongeveer 30 jaren; zij begon met een jaarljjksoben omzet van minder nog dan een kwant onillien kronen, welke nu over 1914 tot 70 mMlioen kronen steeg, en' waaromtrent voor 1915 nog aanmerkelijk hooger verwachtingen worden gekoesterd. In 1914 wend), mede dank zij de voorzichtige politiek dier Wholesale, een dividend! van gemiddeld 6 % door de coöperatieve verbruiksvereenigingen uitgekeerd, met uitzondering van het verbruik over een aantal artikelen, waarover nimmer dividend wordt gegeven. Voor de instelling der reservefondsen en' de versterking van het coöperatief kapitaal werd een bedrag van s/ioo ter züde gelegd, terwijl ongeveer een half millioen kronen werd aangewezen voor verschillende fondsen en een IK millioen kronen op de rekening van het nieuwe jaar werd overgeschreven.

De Deensche. Wholesale is er in geslaagd! in den loop der dertig jaren van haar bestaan een twaalftal eigen ondernemingen te stichten. Het zijn achtereenvolgens geweest een koffiebranderij, een chocoladefabriek, een technisch-chemische fabriek,

13

Sluiten