Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gekozen uit de voorzitters dier groote coöperatieve vereenigingen, en welks werkzaamheid bestaat in wederzijdsche hulp en steun. Het Andeludvalget geeft een1 coöperatief orgaan, het „Andelsbladet", uit, dat voor de aangesloten coöperatieve vereenigingen tot onderling orgaan dient. De Wholesale-organisatie heeft daarnevens haar eigen blad, het „Brugsforeningeres Tidskrift", dat in een oplaag van 150.000 exemplaren aan alle leden der, aangesloten vereenigiimgen gratis wordt toegezonden.

Den arbeid, waaraan de coöperatieve vereenigingen) zich met bijzondere en begrijpelijke energie hebben1 gewijd, is die, welke er .toe bijdraagt om geheel de coöperatieve beweging in den loop der tijden krachtiger te doen staan tegenover de trusts en de syndicaten; die in Denemarken worden aangetroffen en welker wensen het uit den aard der zaak is om de prijzen der goederen omboog te drijven. Er is in dezen strijd .itusschen trust en coöperatie reeds menige overwinning aan de zijde dér laatste te boeken en dat doet haar met vertrouwen verwachten, dat nog meer voordeel zal zjjn te verkrijgen. De Deensche coöperatieve cementfabriek en de Deensche coöperatieve kolenvereeniging zjjn speciaal aan den strijd tegen de trust te danken. Zij zijn beide opgericht op initiatief van. het Deensche lid van belt centraal comité van den Internationalen Coöperatieven Bond, den beer Anders Nielsem, die in beide de functie van president bekleedt.

Voor de landbouwende bevolking van1 Denemarken heeft de coöperatieve beweging groote en onberekenbare voordeetien met Ziloh gebracht. Zij heeft niet uitsluitend betere levenstoestandlen geschapen en meer welvaart in het algemeen verschaft, maar bovenal ertoe geleid, dat de bevolking belang ging SteUien' in haar eigen aangelegenheden. Indien de Hollandsche coöperatieve vereenSgingen een raad Villen aannemen van een oud man, die

15

Sluiten