Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

in de voorlaatste maand van den termijn van vier jaren, gesteld in het eerste lid. In plaatsen, die tusschentijds zijn opengekomen, kan binnen drie maanden worden voorzien.

Artikel 45.

De voorzitter van den armenraad wordt door den raad, uit of buiten zijn leden, benoemd voor den tijd van vier jaren. Wordt de voorzitter buiten den raad benoemd, dan verkrijgt hij de bevoegdheden, aan het lidmaatschap van den raad verbonden.

Artikel 46.

1. De armenraad benoemt bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden, zooveel mogelijk in gelijk getal.

2. Het aantal bestuursleden van den armenraad wordt door Ons bepaald. Door Ons kan worden bepaald, dat het bestuur een dagelijksch bestuur uit zijn midden zal kiezen, alsmede hoe groot het aantal leden van het dagelijksch bestuur zal zijn.

3. De voorzitter van den armenraad is tevens voorzitter van het bestuur en van het dagelijksch bestuur; hij heeft de bevoegdheden, aan het lidmaatschap van die colleges verbonden.

Artikel 47.

De bestuursleden en de plaatsvervangende bestuursleden worden uit den armenraad benoemd bij rechtstreeksche aanwijzing of bij verkiezing.

Artikel 48.

1. Als grondslag voor de aanwijzing van bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden geldt het getal, dat weergeeft de verhouding van het aantal der bestuursleden tot het bedrag der uitgaven, aan ondersteuning buiten gestichten besteed door de instellingen, die een vertegenwoordiger, of vertegenwoordigers in den armenraad zullen aanwijzen. Dit getal wordt telkens voor den termijn van vier jaren, gesteld in art. 44, door Ons bepaald.

2. Als bedrag der uitgaven voor ondersteuning wordt aangenomen het bedrag, dat binnen het ambtsgebied van den armenraad aan rechtstreeksche ondersteuning gemiddeld is besteed gedurende de laatste drie, aan de vaststelling van het getal, bedoeld in het vorig lid, voorafgaande dienstjaren, over welke de opgaven, bedoeld in art. 13, aan

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken zijn gezonden. Voor instellingen, die, omdat zij nog niet lang genoeg bestaan, slechts twee of één opgave hebben kunnen doen, wordt het bedrag dat gedurende de twee jaren gemiddeld is besteed of dat van het enkele jaar aangenomen.

3. Ieder, overeenkomstig het voorgaande lid berekend en met het door Ons vastgesteld getal overeenkomend, gemiddelde bedrag van uitgaven voor rechtstreeksche ondersteuning, hetzij van ééne instelling, hetzij van eenige instellingen gezamenlijk, geeft recht tot aanwijzing van één bestuurslid en, zoo mogelijk, één plaatsvervangend "bestuurslid door den vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers der instelling of door de gezamenlijke vertegenwoordigers der instellingen.

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften voor de uitvoering van dit artikel worden gegeven.

Artikel 49.

1. Voor zoover de bestuursleden niet overeenkomstig het bepaalde in art. 48 worden aangewezen, worden zij benoemd bij verkiezing. Aan deze verkiezing wordt, indien geen aanwijzing heeft plaats gehad of indien alle vertegenwoordigers bestuursleden hebben aangewezen, door alle vertegenwoordigers deelgenomen. In alle andere gevallen nemen de vertegenwoordigers, die bestuursleden hebben aangewezen, daaraan geen deel.

2. Bij de verkiezing heeft iedere, daaraan deelnemende, vertegenwoordiger recht op één stem. Door Ons worden voor de verkiezing nadere voorschriften gegeven.

Artikel 50.

1. De eerste vergadering van een armenraad, tot benoeming van bestuursleden, wordt voorbereid, opgeroepen en voorgezeten door den Burgemeester van de gemeente, waar de zetel van den raad is gevestigd. Door Ons kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de voorbereiding ~dier vergadering.

2. De voorziening in open gevallen plaatsen van bestuursleden geschiedt telkens in de maand van aftreding.

Artikel 51. 1. De armenraad, het bestuur en het dagelijksch bestuur worden bijgestaan door

Sluiten