Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

gronden, niet overeenkomende met de bestemming van de burgerlijke armenverzorging, kan door Ons worden beslist, dat ondersteuning moet worden toegekend".

De bedoeling behoeft dus niet uitgesproken te zijn; als zij maar kenlijk, dat is: uit de handelingen kenbaar is, kan de Kroon tusschenbeide komen. De arme kan zelf de aandacht van de Kroon op het geval vestigen, maar anderen kunnen het ook doen. Hier is geen beroep, de Kroon is ook niet verplicht uitspraak te geven. Beslist de Kroon, dat ondersteuning moet worden gegeven, dan moet het burgerlijk armbestuur of het gemeentebestuur die beslissing uitvoeren. Weigert het burgerlijk bestuur die uitvoering, dan, zoo bepaalt art. 32, tweede lid, zijn Burgemeester en Wethouders daartoe voor rekening der burgerlijke instelling gehouden.

D eze bepaling is tot dusver slechts ééns gehanteerd. D e Kroon had in 1913 uitspraak te doen tusschen de gemeenten Franeker en Menaldumadeel. Een man lag met zijn schip in Franeker, maar was in Menaldumadeel in de bevolkingsregisters ingeschreven, hoewel hij daar de laatste 9 jaren niet had vertoefd. Op zijn verzoek om geneeskundige hulp voor zijn zieke vrouw verwees Franeker hem naar Menaldumadeel en Menaldumadeel naar Franeker. De vrouw werd ten slotte door Menaldumadeel geholpen, dat aan de Kroon een uitspraak vroeg. Bij Kon. besluit van 1 Augustus 1913, no. 30, werd beslist, dat het burgerlijk armbestuur te Franeker door de weigering van den onderstand niet had gehandeld overeenkomstig zijne bestemming, welke is, aan armen, die zich in de gemeente waar het armbestuur gevestigd is, bevinden, ondersteuning te verleenen, voor zoover het die noodzakelijk acht. De noodzakelijkheid van de ondersteuning was in dit geval in confesso.

Het is bij deze ééne toepassing van art. 32 tot nu toe gebleven. Die toepassing geschiedde hier door uitspraak in een geschil tusschen twee gemeenten. Bij de behandeling van de wet stond voor den geest een geval, waarin dorpspotentaten de belijders van een bepaalden godsdienst van zekere hulp wilden uitsluiten.

De wetenschap, dat dergelijke machtsoefening kan worden getemperd van hooger hand, zal zeker wel tot heilzame zelfbeperking brengen.

Domicilie ƒ. De plaats van het oogenblikkelijk verblijf gold onder

van onderstand. . . . , - . ... j j t_ i

de oude wet als z.g. domicilie van onderstand; vernaai op eene andere gemeente Was uitgesloten. Dit blijft zoo onder

Sluiten