Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

Soorten van Instellingen.

Inschrijving op de lijst.

van de oude definitie geeft nu het tweede lid van art. 1 antwoord op die vraag. Zoodanige instellingen worden als instellingen van weldadigheid beschouwd, voor zoover zij armenverzorging, in of buiten gestichten, voortdurend ten doel hebben.

2. De indeeling der instellingen in vier soorten, a, b, c en d, is overgenomen in art. 2; op een enkel punt is de redactie van het oude art. 2 gewijzigd. Onder a zijn de staats- en provinciale instellingen geschrapt; zij bestaan niet en zullen er niet licht komen.

3. De lijst van instellingen van weldadigheid bestaat reeds sinds 1854. Maar de nieuwe wet heeft eenige wijzigingen gebracht. In de eerste plaats: Op de lijst moet ook worden vermeld het door iedere instelling beoogde bijzondere doel. Voor de ziekenhuizen b.v. zal voortaan moeten worden ingeschreven welk soort zieken zij speciaal verplegen, b.v. lijders aan tuberculose, kinderen, lijders aan vallende ziekte enz. De gegevens daarvoor zal het gemeentebestuur moeten putten uit de statuten of de reglementen der instellingen; zoo noodig zullen zij de gegevens moeten vragen aan de besturen der instellingen.

In de tweede plaats: Burgemeester en Wethouders hebben, wat de administratieve macht betreft, niet meer alleen stem in het kapittel bij de inschrijving op een lijst. Dusver beslisten zij alleen over de inschrijving en rangschikking — en die macht was te grooter, doordat de inschrijving besliste — wettelijk — over de vraag of een instelling is een instelling van weldadigheid. Men kon een burgerlijk proces voeren over die vraag, indien men het met het gemeentebestuur niet eens was, maar niet licht waagde zich eene instelling daaraan. Over het algemeen hebben de gemeentebesturen van hun macht een redelijk . gebruik gemaakt, maar er vielen nu en dan toch ook feiten voor, die met den besten wil van willekeur niet waren vrij te pleiten.

De toestand is thans aldus: Een eenmaal bestaande rangschikking op de lijst mag niet veranderd worden zonder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Dat college kan ook bij met redenen omkleed besluit inschrijving en rangschikking van eene instelling op de lijst gelasten. De instellingen kunnen natuurlijk aan Gedeputeerde Staten eene beslissing vragen.

Sluiten