Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande perioden hadden dezen stijl reeds aangekondigd, zoodat hij geleidelijk schijnt te zijn uitgegroeid. Op de rijke ornamentiek van de voorgaande tijden moest deze stijl vol evenwicht en bezonkenheid logisch volgen.

□ □ □

Wij behoeven niet blindelings na te volgen, maar we kunnen ons door de ouderen laten inspireeren en na studie tot een interieur komen, dat ook voor deze tijden geschikt en aannemelijk is. Op het oude kunnen wij voortbouwen om tot het nieuwe te geraken. De hier in het bijzonder genoemde stijlen van William and Mary, Queen Ann, Chippendale en Adam, bieden ons een bron van rijke studie en iederen dag zal men daarin nieuwe rijke stof ontdekken.

In Engeland en in Nederland, beide zeevarende en door de zee bespoelde landen, bestaan in vele opzichten overeenkomstige maatschappelijke toestanden. Het volkskarakter, zoo hier als ginds, de opvattingen omtrent het tehuis, de waardeering van het interieur, het eigen „home", bieden veel punten van overeenkomst. Deze overwegingen geven mij gereede aanleiding om te verwachten, dat ook het schoonheidsgevoel omtrent het interieur, de zin voor deftigheid, de keuze van het materiaal, in beide landen op gelijke grondslagen rusten. Onze Hollandsche meubileeringsstijl is onder den Koning-Stadhouder naar Engeland overgebracht, heeft daar burgerrecht verkregen en is er tot nieuwe ontwikkeling gekomen. Waarom zou ons geestelijk eigendom niet heden nog naar het vaderland kunnen terugkeeren, om, met de noodige wijziging in modernen geest, een nieuw tijdperk van bloei të beleven?

De talrijke werken, waarvan er hier eenige vertoond worden, mogen een denkbeeld geven, hoe en het bewijs leveren, dat in ónze werkplaatsen met ernst en ijver wordt getracht langs dezen weg tot iets goeds te geraken.

J. A. Pool, B. £

Sluiten