Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

L. S.

Aangezocht om het Reisbesluit 1916 van toelichtingen te voorzien, heb ik gemeend mij aan die taak niet te mogen onttrekken, te minder, omdat ik van oordeel ben, dat aan zoodanig werk inderdaad behoefte bestaat. Van alle Koninklijke besluiten is er toch niet een, dat door zoovele en velerlei personen gebruikt wordt als het Reisbesluit. Immers bijna ieder, hetzij hij ambtenaar, commissielid oj particulier is, die opdracht krijgt ten dienste van het Rijk op reis te gaan, moet het Reisbesluit raadplegen, om de hem uit die opdracht voortvloeiende vergoeding voor reisen verblijfkosten te kunnen deelachtig worden.

Ofschoon mogelijk in de practijk zal blijken, dat ook dit werkje gebreken aankleven, houd ik mij overtuigd, dat bij de niet altijd duidelijke bepalingen van het besluit, van de toelichting en de daarbij gevoegde tabellen en modellen, bij het opmaken der declaratiën een nuttig gebruik zal kunnen gemaakt worden.

Voor mededeeling van noodig geoordeelde aanvullingen en wijzigingen, houd ik mij beleefd aanbevolen, zullende daarmede bij erkenning der juistheid, in eventueel volgenden druk rekening worden gehouden.

's-Gravenhage, Februari 1916. J. L. B.

Sluiten