Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 2e KLASSE (reis- le kl.: verblijfk. f 7 — en f 0,30).

Hooge Colleges van Staat.

De secretarissen van den Raad van State en van de Algemeene Rekenkamer.

De secretaris bij het Kabinet der Koningin.

Departementen enz.

De secretarissen-generaal, directeuren-generaal, administrateurs, referendarissen en met deze ambtenaren in rang gelijkgestelden bij de Departementen, administratiën en colleges van algemeen bestuur en verdere Rijksinstellingen. Buitenlandsche Zaken.

De ministers-residenten, zaakgelastigden, gezantschapsraden, gezantschaps-secretarissen en gezantschaps-attachés.

De chef van het Kabinet van den Minister van Buitenlandsche Zaken.

De consuls-generaal en consuls.

De president en leden der commissiën belast met het afnemen van examens \cor den consulairen dienst.

De Rijkslandbouwconsulent te Londen.

De afgevaardigde van Nederland in den Internationalen Gezondheidsraad te Gonstantinopel.

Justitie.

De secretaris van den Hoogen Raad van Adel.

De hoofddirecteur der Rnkswerkinrichtingen te Veenhuizen.

De griffier en substituut-griffiers bij den Hoogen Raad der Nederlanden.

De griffier van het Hoog Militair Gerechtshof.

De presidenten, vioe-présidenten, leden, procureurs-generaal, advocaten-generaal en griffiers van en bij de Gerechtshoven.

De presidenten, vice-presidenten, leden en officieren van justitie, substituut-officieren van iustitie en griffiers bij de Arrondissements-Rechtbanken.

De presidenten en plaatsvervangende presidenten der krijgsraden.

Sluiten