Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e KLASSE (reis- le kl.: verblijfk. f 7,— en f 0,30). 15

De leden en plaatsvervangende leden voor Nederland van de Permanente Internationale commissie voor wegencongressen.

De deskundige belast met het aan het Departement van Waterstaat geven van adviezen omtrent aangelegenheden op electrotechnisch gebied.

De toezichthebbenden op de onteigeningen ten behoeve van Rijkswerken.

De commissaris voor Nederland bij de centrale commissie voor de Rijnvaart.

De technische commissaris voor Rijnvaart-aangelegenheden.

De Rijksbouwmeesters.

De voorzitter, leden en secretaris van den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten.

De hoofdingenieurs voor het stoomwezen en voor de electrische inrichtingen der spoorwegdiensten.

De Rijkshoofdingenieurs voor de spoorwegen.

De Rijkscommissaris bg de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.

De Rijkscommissaris voor de spoorwegen met beperkte snelheid.

De hoofdinspecteurs bg den dienst der posterijen en telegrafie.

De hoofdingenieur der telegrafie.

De inspecteurs bij den dienst der posterijen en telegrafie. De voorzitter en leden van den Raad van toezicht op de Rijkspostspaarbank.

De directeur der Rijkspostspaarbank.

De onderdirecteur der Rijkspostspaarbank.

Landbouw, Nijverheid en Handel. De directeur van 's Rijksveeartsenijsohool. De directeur van de Rijksseruminrichting.

Sluiten