Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e KLASSE (reis- le kl.: verblijfk. f 7 — en f 0,30). 17

De directeur van de Rijks hoogere land-, tuin- en bosch-

bouwschool.

De directeur van het Instituut voor Landbouwwerktuigen, verbonden aan de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.

De directeur van het Instituut voor veredeling van landbouwgewassen, verbonden aan de Rijks hoogere land-, tuinen boschbouwschool.

De inspecteur der Staatsbosschen en -ontginningen.

De Rijkszuivelinspecteur.

De directeur van het Phytopathologisch Instituut. De nijverheidsconsulenten.

De Regeeringscommissaris bij de te Amsterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap „Koninklijke Hollandsche Lloyd".

De Gevolmachtigde volgens artikel X van het Zalmtractaat.

De Regeeringsgevolmachtigde bij de maatschamoiï ..De

Schelde" en Regeeringscommissaris bij de gemeente Vlissingen.

De commandant van het korps geleiders van ontplofbare stoffen.

Koloniën.

De leden der commissie van keuring voor het Departement van Koloniën te Amsterdam.

De directeur en de ingenieurs der 1ste klasse van het technisch bureau aan het Departement van Koloniën.

Commissiën.

De voorzitters, leden en secretarissen der bij eene Wet, een ir«.{nu^i. i .-m

xwxuiuu^jB. ucöiiut oi eene ivumsteneeie beschikking ingestelde commissiën, alsmede hunne plaatsvervangers en de aan die commissiën toegevoegde deskundigen, voor zoover niet door Ons, hetzn m dit besluit, hetzij in nader op de voordracht van het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur te nemen besluiten, die commissiën als zoodanig, al

Reisbesl. 2

Sluiten