Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE A (reis- le kl.; verblijfk. f 6,— en f 0,25). • 21

De directeur en onderdirecteur bij het bureau van de commissie voor 's Rijks geschiedkundige publicatiën.

De onder-bibliothecarissen bij de Koninklijke Bibliotheek.

De Rijksarchitect voor de monumenten van geschiedenis en kunst.

De directeuren, beheerders en onder-directeuren van de Rijksmusea, kabinetten, verzamelingen en monumenten.

De directeur van de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers.

De leeraren aan de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers.

De directeur van de Rijksschool voor kunstnijverheid. De leeraren en leeraressen aan de Rijksschool voor kunst¬

nijverheid.

De deskundigen bn het eindexamen der Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en der Rijksschool voor kunstnijverheid.

De deskundigen, belast met het toezicht op en de verbetering van het teekenonderwijs. De leden van de commissie van toezicht op de te houden

spreekcursussen.

De leden van de commissie van toezicht op de met Rijkssubsidie te houden cursussen in handenarbeid.

Marine.

De kaartgraveur, hoofd van het bureau gravure bij het Departement van Marine.

De ingenieur bij den dienst van het loodswezen.

De bouwkundige bij het loodswezen.

De ingenieurs en adjunct-ingenieurs bij de Marine.

De luitenants ter zee der lste, 2de en 3de klasse en de in rang daarmede gelijkgestelden bij de zeemacht en de Koninklijke Marine-reserve; de adelborsten der lste klasse en de buitengewone adelborsten bij de Koninklijke Marine^ reserve.

Sluiten