Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE A (reis- le kl.; verblijfk. f 6,— en f 0,25). 23

De landmeters van het kadaster en der domeinen met een pensioensgrondslag van ƒ 3000 of meer. De ingenieurs der domeinen.

De verificateur van werkloozenkassen en werkloozenfondsen in verband met de noodregeling in zake werkloozenverzekering. 1)

De leden, de buitengewone leden en de secretaris van de algemeene commissie en van de commissie van uitvoering in zake de vergemakkelijking der voldoening aan de credietbehoefte van den kleinen middenstand als gevolg van de oorlogscrisis.

Oorlog.

De kapiteins en in rang daarmede gelijkgestelden bij de landmacht.

De kapiteins van het reserve-personeel der landmacht. De luitenants en in rang daarmede gelijkgestelden bij de landmacht.

De luitenants van het reservepersoneel der landmacht.

De bedrijfschefs, de administrateur en de technoloog bij de artiUerie-inrichtingen.

De keurmeesters bij de centrale magazijnen van kleeding en uitrusting.

De burgerleeraren tog de Hoogere Krijgsschool, bg de Koninklijke Militaire Academie, bij de Cadettenschool en bij den Hoofdcursus.

De correctoren bg de topographische inrichting.

De magazijnmeesters bij de centrale magazgnen van militaire kleeding en uitrusting.

De tijdelijke civiele ingenieurs ressorteerende onder het Departement van Oorlog.

Waterstaat.

De ingenieurs van den Rijkswaterstaat alsmede de tijdelijke inp-enieurs bü den A.lo-emp.AnATi rHonaf. trati Aon T?iiL-c._

waterstaat.

1) Ressorteert sedert IS Febr. 1916 onder Waterstaat.

Sluiten