Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE A (reis- le kl.; verblijfk. f 6 — en f 0,25). 25

De directeuren van vereenigde post- en telegraafkantoren, waarvan één der beide dienstvakken is gerangschikt in de 5de klasse of hooger.

De directeuren van post-, telegraaf- en vereenigde post- en telegraafkantoren, van hun beheer ontheven en met andere werkzaamheden bij den post- en telegraafdienst belast, voor zooveel hun kantoor op het tijdstip van ontheffing van dat beheer behoorde tot één der kantoren, hiervoor vermeld.

De adjunct-directeuren bij den dienst der posterijen en telegrafie.

De ingenieurs en adspirant-ingenieurs der telegrafie. De chef van den technischen dienst der radio-telegrafie De door den raad van toezicht op de Rijkspostspaarbank aangewezen deskundigen, belast met het onderzoek naar de soliditeit van fondsen, welke voor aankoop tot belegging in aanmerking komen.

Landbouw, Nijverheid en Handel. De leeraren en de bibliothecaris aan de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.

I De afdeelingchefs bij de instituten, verbonden aan de Rijks hoogere land-, tuin- en boschbouwschool.

De leeraren en prosectoren aan 's Rjjks veeartsenijschool.

De directeur der Middelbare Landbouwschool te Groningen en de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer.

De directrice aan de Rijkslandbouwhuishoudschool.

De Rijksland- en Rijkstuinbouwleeraren.

De Rijkslandbouwingenieurs.

De leeraren aan de middelbare landbouwschool te Groningen.

De leeraren aan de middelbare Koloniale landbouwschool te Deventer. De directeur der Rijkszuivelsohool. De leeraren aan de Rijkszuivelschool te Bolsward. De directeur der Rgksland- en Rijkstuinbouwwinterschólen.

Sluiten