Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE B (reis- 2e kl. spoor, le kl. tram of boot:

verblijfk. f 6,— en f 0,25). 27

De technoloog bij den voorlichtingsdienst ten behoeve van den rubberhandel en de rubbernijverheid.

De scheikundig-ingenieur bij de arbeidsinspectie.

De geneeskundige bij de arbeidsinspectie.

De inspecteurs van den arbeid der 2de klasse.

De adjunct-inspecteurs van den arbeid.

De inspectrices en adjunct-inspectrices van den arbeid.

De ingenieurs en adspirant-ingenieurs voor het stoomwezen.

De voorzitter van de plaatselijke commissie bedoeld bij art. 86 der Ongevallenwet 1901. *)

Koloniën.

De ingenieurs van de 2de en van de 3de klasse, alsmede de technische ambtenaren der lste klasse en de tijdelijke ingenieurs bij het technisch bureau aan het Departement van Koloniën.

Toel. art. 2, derde klasse A. De in deze klasse gerangschikten zijn bevoegd als vergoeding in rekening te brengen:

a. voor reiskosten:

hetgeen is uitgegeven voor eene plaats in de le klasse van eenig openbaar vervoermiddel;

b. voor verblijfkosten:

bij reizen binnenslands: per etmaal ƒ 6,—, per uur ƒ 0,25; bij reizen buitenslands (maximum vergoeding, bedoeld in art. 14, laatste lid):

per etmaal ƒ 9,—, per uur ƒ 0,37%.

DERDE KLASSE B. Staten-Generaal.

De stenografen.

Departementen enz. De commiezen en adjunct-commiezen en in rang daarmede gelijkgestelden bij de Departementen, administratiën en colleges van algemeen bestuur en verdere Rijksinstellingen alsmede bij de provinciale grifhen.

1) Eessorteert sedert 15 Febr. 1916 onder Waterstaat.

Sluiten