Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e KLASSE B (reis- 2e kl. spoor, le kl. tram of boot: verblijft, f 6,— en f 0,25). 31

De inspecteur bij de afdeeling Controle bij 's Rijks Munt.

De door de commissiën van beoordeeling in zake de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen en de door den raad van beroep voor de invoerrechten geraadpleegde deskundigen.

De experts voor de invoerrechten.

De adjunct-inspecteurs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

De controleurs der invoerrechten en accijnzen.

De adjunct-controleurs der grondbelasting.

De ontvangers der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, voor zoover zij bij dit besluit niet in klasse 3 A zijn gerangschikt.

De hoofdcommiezen en commiezen ter directie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

De adjunct-controleurs van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken.

De ontvangers van de registratie, de successie en de domeinen, met een pensioensgrondslag van minder dan ƒ 3000.

De controleurs van het buitengewoon zegel.

De commiezen ter directie van de registratie en domeinen.

De boekhouder en de commies van trekking aan de directie der Staatsloterij.

De secretaris-penningmeester van het bestuur, alsmede de hoofdopziener en de technische opziener der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen.

De bacteriologisch onderzoeker bij het bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen.

De hoofdopzieners en adjunct-hoofdopzieners der domeinen.

De landmeters van het kadaster en der domeinen met een pensioensgrondslag van minder dan ƒ 3000.

Oorlog.

De bibliothecarissen b$ de Koninklijke Militaire Academie en bg de overige inrichtingen van militair onderwijs.

Sluiten