Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e KLASSE A (reis- 2e kl. spoor: le kl. tram of boot: 38 verblijfk. f 5 — en ƒ 0,21).

De personen in dienst gesteld voor het houden van toezicht op ten behoeve van het Departement van Financiën uit te voeren werken.

De deskundigen, bedoeld in art. 50, § 2 der Wet van 16 April 1896 (Staatsblad no. 72).

De commiezen, aide-essaieurs en plaatsbekleedende ontvangers van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken.

De magazijnmeester van het algemeen zegelkantoor. De Rijksklerken van de lste klasse bij de administratie der registratie.

De boekhouders van het kadaster.

De adspirant-landmeters van het kadaster.

De teekenaars van het kadaster.

De opzieners bij de ontmanteling der opgeheven vestingen.

De opzieners en tijdelijke opzieners der domeinen.

De opzieners-teekenaar der domeinen.

De opzichter in algemeenen dienst voor de voormalige vestinggronden.

De teekenaars ten behoeve van het domeinbestuur.

De Rijksklerk ten kantore van den secretam-penningmeester van het bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen.

De controleurs der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. Da opzieners der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. T>3 adjunct-commies en de klerken aan de directie der Staatsloterij. Db opzichters bij 's Rijks Munt.

T>3 controleurs bij de afdeeling Controle bij 's Rijks Munt. Oorlog.

De adjunct-bedrijfschef, de adjunct-administrateurs, de eerste-opzichters, de opzichters, de eerste-machinist, de bureelambtenaren lste klasse, de eerste-teekenaar werkzaam bij een der artiUerie-inrichtingen.

Sluiten