Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e KLASSE A (reis- 2e kl. spoor: le kl. tram of boot:

verblijfk. f 5,— en f 0,21). 39

De cadetten bg de Koninklijke Militaire Academie.

Da cadetten der cadettenschool.

Da leerlingen van den hoofdcursus.

De buitengewone opzichters van fortificatiën.

De opzichters-bureelambtenaar der Genie en die bij de bureaux van de commandanten in de verdedigingsstelhngen en liniën.

De tijdelijke opzichters, de tijdelijke teekenaars en tijdelijke opzichters-teekenaars der Genie.

De assistent-magazijnmeesters, de bureelambtenaren lste klasse bg de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en bij 's Rijks magazgn van geneesmiddelen.

De adjudanten -onderofficier en onderofficieren van hoogeren rang alsmede de daarmede in rang gelijkgestelde onderofficieren der landmacht en bij de reserve van de landmacht.

De administrateurs der verplegingsinrichtingen.

Da bureelambtenaren lste klasse bij 's Rijks magazijn van geneesmiddelen.

De hoofdwerktuigkundigen bij de Luchtvaartaf deeling.

De hoofdmachinist bij eene militaire inrichting tot drinkwatervoorziening.

Waterstaat.

De opzichters 2de, 3de en 4de klasse, de adjunct-opzichters en buitengewone opzichters bij den Rijkswaterstaat.

Da tijdelijke hoofdopzichters, opzichters, teekenaars en schrijvers-teekenaar bij den aanleg van Rijkswaterstaatswerken.

De ambtenaren bij den algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat.

De bureelambtenaren van den Rijkswaterstaat.

De havenmeesters, met uitzondering van die bij de Marine en bij de groote kanalen en zeehavens.

De hoofdmachinisten bij Rijksstoomgemalen en electrische centralen.

Sluiten