Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e KLASSE (reis- laagste kl.: verblijfk. f 3,50 en f 0,15). 49

De oppassers, opzichters en custoden bij 's Rijks musea, kabinetten en verzamelingen.

De klerken en klerken-binders tojj 's Rijks archieven.

De mculeurs bij de Rijkscommissie voor de vervaardiging en ruiling van reproductiën van kunstvoorwerpen.

Marine.

De lichtwachters bij 's Rijks kustverhohting. De leerhng-machinisten bij de Marine-reserve. De monteurs, instrumentmakers, stokers en matrozen bij 's Rijks verlichting.

Financiën.

De assistent-deurwaarders der directe belastingen.

De kommiezen 3de klasse en de kommiezen te water 2de klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

De hulpkommiezen en hulpkommiezen op daggeld en de vaste knechts bij de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

De Rijksklerken der 3de klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

De Rijksklerken van de 3de klasse bij de administratie der registratie.

De stempelaars aan de zegelkantoren.

De schippers en schippersknechts bij de visscherijpolitie op de Zeeuwsche stroomen.

Oorlog.

Alle jaarwedde genietende mihtairen der landmacht in den rang van korporaal of in den stand van soldaat cf daarmede gelijkgestelden.

De portier bg de centrale magazijnen van kleeding en uitrusting.

De portier bij 's Rjjks magazijn van geneesmiddelen. De üjnwerkers bjj het regiment genietroepen.

Reisbesl. ^

Sluiten