Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e KLASSE (reis- laagste kl.: verblijfk. f 3,50 en f 0,15). 51

De schrijvers, conciërges, portiers, zaalwachters, stokers, kantoorknechts, bestellers en jongelingen bij den dienst der posterijen en telegrafie.

De postboden.

De instrumentmakers en vaste werklieden der telegrafie.

Landbouw, Nijverheid en Handel.

De kweekelingen en vaste arbeiders bg* het beheer der Staatsbosschen.

De stalknechts bij het Rijkshengstveulendepöt te Bergen op Zoom.

De bedienden bij het ijkwezen.

De vaste en tijdelijke geleiders van transporten ontplofbare stoffen.

De bedienden bij het Rijksinstituut voor het visscherijonderzoek.

De schipper, knecht, stuurman en machinist van de bij de visscherijinspectie in dienst zijnde vaartuigen.

De bedienden bij het Rijksinstituut voor visscherijonder-' zoek.

Toel. art. 2, vijfde klasse. De in deze klasse gerangschikten zijn bevoegd als vergoeding in rekening te brengen:

a. voor reiskosten:

hetgeen is uitgegeven voor eene plaats in de laagste klasse van eenig openbaar vervoermiddel;

b. voor verblijfkosten:

bij reizen binnenslands:

per etmaal ƒ 3,50, per uur ƒ 0,15-

bij reizen buitenslands (maximum vergoeding, bedoeld in art. 14, laatste lid):

per etmaal ƒ 5,25, per uur ƒ 0,22. 2. Rangschikking van andere dan de hierboven genoemde burgerlijke en müitaire landsdienaren geschiedt door Ons op de voordracht van het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur, met medewerking van Onzen Minister van Financiën, indien de voordracht niet van dezen uitgaat.

Sluiten