Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

ARTT. 6—7.

3. Wij behouden Ons voor, op de voordracht van het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur, afwijking van het bepaalde in dit artikel toe te staan ten behoeve van voorzitters van commissiën. Toel. art. 6. Uit het hier gegeven voorschrift volgt, dat als bjjv.' een als ambtenaar in de le klasse gerangschikte lid van eene in de 2e klasse gerangschikte commissie wordt, hij als commissielid slechts volgens de 2e klasse mag deel areeren, terwijl anderzijds, als een in de 3e klasse A gerangschikte ingenieur van den Rijkswaterstaat, tijdelijk de betrekking waarneemt van den in de 2e klasse gerangschikten Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat en als zoodanig reist, hij ter zake ook volgens die klasse kan declareeren.

Slechts ten aanzien van voorzitters van commissiën is de mogelijkheid tot uitzondering geopend, vermits niet ontkend kan worden, dat in vele gevallen de voorzitter eene hoogere positie inneemt dan de leden eener commissie. Een gewezen Minister bijv. tot Voorzitter van een Staatscommissie benoemd wordende, en als zoodanig gerangschikt in de 2e klasse van het Reistarief, kan bij Kon. besluit in de le klasse worden opgenomen.

Artikel 7. *)

1. De reizen behooren te worden gedaan op de voor het Rijk minst kostbare wijze tenzij bijzondere omstandigheden naar het oordeel van het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur of van de door dezen daartoe aangewezen autoriteit zich daartegen verzetten.

Toel. art. 7, le lid. Dit artikel is als eene inleiding te beschouwen, welke eenige algemeene regelen stelt. De reizen moeten worden gedaan op de voor het Rijk minst kostbare wijze (lste lid) en met openbare middelen van vervoer (4e lid). Een en ander mag als vanzelfsprekend worden aangemerkt.

Intusschen is het in de practijk niet steeds mogelijk of wenscheljjk die regelen in alle omstandigheden na te leven. Wat den eerstbedoelden regel betreft, zal in spoedeischende gevallen het dienstbelang kunnen vorderen, dat niet op de

*) Zie beschikking m. v. o. op bladz. 43—48a 85—90.

Sluiten