Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

ARTT. 7—8.

. nemen van het lidmaatschap afhankelijk stelt van het feit, dat hij niet dagelijks wenscht heen en weer te reizen en hij toch in de commissie wordt benoemd, dan is door' die benoeming dit „ter plaatse blijven" te beschouwen als in 's Rijks belang, en zullen de meerdere kosten moeten worden vergoed. Ten einde de verevening van het bedrag desbetreffende reisdeclaratie te bespoedigen, is het. wenschelijk hiérvan met een enkel woord op dat stuk melding te maken.

3. Voor zoover, met het .oog op de werkzaamheden, tusschentijdsche terugkeer naar de woonplaats i^elijkerwijze mag verwacht worden en in 's Rijks geldelijk belang is, worden hoogere kosten, veroorzaakt door onafgebroken verblijf buiten de woonplaats, alleen dan vergoed indien dit verblijf met het oog op 's Rijks belang door het Hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur of de door dezen daartoe aangewezen autoriteit werd toegestaan of nader wordt goedgekeurd.

4. De reizen worden in den regel gedaan met openbare middelen van vervoer. Afwijkingen van dezen regel kunnen worden toegestaan of goedgekeurd door het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur of de door dezen daartoe aangewezen autoriteit.

Artikel 8. *)

Behoudens het bepaalde in de artikelen 7, 9, 10 en 12, wordt als vergoeding voor reiskosten niet meer in rekening gebracht dan:

1°. de verschuldigde en betaalde vracht voor het vervoer — daaronder begrepen dë kosten verbonden aan het bezigen van een slaapwagen in den spoortrein en voor zooveel noodig van eene slaaphut aan boord van schepen — van:

aJfden reiziger;

b. de medegenomen reisbenoodigdheden ingeval buiten de woonplaats is overnacht;

*) Zie beschikking m. v. o. op bladz.' 85—90.

Sluiten