Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 9.

59

a. voor reizen per spoortrein^ de verschuldigde en betaalde

vracht voor eene plaats in een rijtuig der derde klasse, tenzij de réis, in spoedeisohende gevallen, gedaan is met een trein, waarin dergelijke rijtuigen niet zijn, in welk geval de verschuldigde en betaalde vracht voor eene plaats in een rijtuig der daarop volgende, hoogere klasse in rekening mag gebracht worden;

b. voor reizen per stoomboot, stoomtram of ander open¬

baar middel van vervoer, niet vallende onder letter o, de vracht voor eene plaats der tweede klasse, tenzij er slechts éóne klasse is.

4. Echter kunnen reizigers als in het tweede en derde lid van dit artikel bedoeld, in geval zij de reizen gezamenlijk moeten doen met personen, die in een hoogere klasse van artikel 2 zijn gerangschikt, ten aanzien van de vergoeding wegens reiskosten, met de laatstbedoelden worden gelijkgesteld, wanneer het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur zulks met het oog op de te verrichten werkzaamheden toestaat of nader goedkeurt.

Toel. art. 9, 4e lid. Daar het meermalen voorkomt, dat personen die bijv. gezamenlijk inspectie-reizen moeten maken, m verschillende klassen van den spoortrein moeten plaats nemen, indien zij de kosten willen vergoed zien, kan het, voor het bespreken tijdens de reis van dienstbelangen of uit anderen hoofde wenschelijk zijn, dat de reizigers in dezelfde spoorwegcoupé plaats nemen. Dit wordt door deze alinea mogelijk gemaakt. De aandacht wordt er evenwel op gevestigd, dat de bevoegdheid tot afwijking uitsluitend aan den betrokken Minister is verleend, zoodat öf vooraf, öf in spoedeischende gevallen na de reis (bij het inzenden der declaratie), de ministerieele goedkeuring moet gevraagd en verkregen zijn of nader verleend worden.

Het plaats nemen in eene hoogere klasse spoorwegcoupé geeft echter geen aanspraken op hoogere vergoeding voor verblijfkosten.

5. Wij behouden Ons voor te bepalen, dat eene of meer bepaalde groepen van commiezen bij een der Departementen

Sluiten