Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 11.

63

4°. wegens het gebruik van eigen rijtuig onderscheidenlijk met één en met twee paarden ƒ 1 en ƒ 1,50 voor elk uur dat het rijtuig voor den dienst ter beschikking van den reiziger moet zijn;

Toel. art. 11,4e lid, sub 4. De aandacht worde er op gevestigd, dat hier met opzet niet gesproken wordt van elk uur dat de reis duurt en wel met het oog op die gevallen, waarin de reiziger op korten afstand van zijne woonplaats gedurende een lang tijdsverloop werkzaamheden heeft te verrichten. Was die uitdrukking gekozen, dan zou misbruik mogelijk- zijn. De reiziger zou het rijtuig kunnen laten wachten, ook al zou dit zonder bezwaar gedurende den tijd, dat de werkzaamheden moeten verricht worden, naar de woonplaats kunnen teruggezonden zijn. Alhoewel zulks niet met zoovele woorden is bepaald, komt het voor, dat als tijdsduur, waarop het rijtuig voor den dienst ter beschikking van den reiziger is, moet worden aangemerkt, de tijd liggende tusschen het tijdstip waarop de reiziger met het rijtuig zijne woning verlaat, en het oogenblik dat het rijtuig aldaar is teruggekeerd. Bijv. A. laat zich brengen van zijn woonplaats B naar C, om van daar verder te reizen met den trein naar D. De tijd, welke het rijtuig noodig heeft om van B naar C te komen en van daar naar B terug te gaan, is het ter beschikking van A.

5°. wegens het gebruik van eigen rijpaard ƒ 0,75 voor elk uur dat het paard voor den dienst ter beschikking van den reiziger moet zijn.

■2. Gedeelten van een kilometer gelden voor eenen geheelen kilometer; gedeelten van een uur worden als een vol uur aangemerkt.

3. Echter mag voor reizen met eigen middelen van vervoer gedaan, als vergoeding voor reis- en verblijfkosten, niet meer in rekening gebracht worden dan het bedrag waarop, bij gebruik van openbare middelen van vervoer, aanspraak zou zijn verkregen.

Hier wordt gesproken van „reis- en verbUjfkt»tea", waaruit volgt, dat ook al is de gedeclareerde som wegens het gebruik van eigen vervoermiddel op zich zelf hooger dan de reiskosten bij gebruik van openbaar vervoermiddel zouden

Sluiten