Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

ARTT. 12—13.

op de verblijfkosten zal, gelet op art. 15, het toekennen van vergoeding voor dat vervoer nagenoeg nimmer leiden. De Staat mag eischen, dat de reiziger zich te voet of voor eigen rekening naar het station begeve, evenals zulks geëiscbt wordt voor het bereiken van bureau of werkplaats, waar de ambtenaar zijne dagelij kscbe werkzaamheden pleegt te verrichten. Intusschen is ook hier niet verder gegaan dan noodig werd geacht. Er bestaat toch geene aanleiding om, ingeval het openbaar vervoermiddel, waarmede de reis moet worden gemaakt, in eenzelfde gemeente aan twee stations kan bereikt worden, den reiziger te dwingen van dat station te vertrekken, hetwelk het dichtst bij het doel der reis is gelegen. De reiziger is in zoodanig geval vrijgelaten in de keuze van station.

4. Ten behoeve van personen, reizende in een kwaüteit, aan welke geenerlei bezoldiging of belooning uit 's Rijks schatkist verbonden is, kan door het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur afwijking van het bepaalde in dit artikel worden toegestaan of goedgekeurd.

Toel. art. 12, 4e lid. In de hier bedoelde gevallen is het wenschelijk geacht ten opzichte van de vergoeding wegens reiskosten binnen de woonplaats eenige meerdere vrijgevigheid te betrachten. Ook aan ambtenaren zal deze bepaling ten goede kunnen komen, indien zij niet als zoodanig reizen doch in eene functie — bijv. het lidmaatschap eener commissie — aan welke geenerlei bezoldiging of belooning uit 's Rijks schatkist verbonden is. Kosten van vervoer binnen de bebouwde kom der woonplaats zullen o. a. dan kunnen worden vergoed, als de Minister, blijkens door hem op de declaratie te stellen verklaring, deze goedkeurt.

Artikel 13.

li Bij" de toepassing van de artikelen 11 en 12, lste lid, geschiedt de berekening van het aantal afgelegde kilometers met gebruikmaking van den, hjj het Koninklijk besluit van 4 Maart 1862 (Staatsblad no. 27) vastgestelden of nader door Ons vast te stellen afstandswij zer. Indien in eenig geval de

Sluiten