Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTT. 13—14. 67

afstand tussohen de twee plaatsen niet op den evenbedoelden afstandswijzer is aangegeven, wordt die afstand bepaald door het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur of de door dezen daartoe aangewezen autoriteit.

2. Indien door den belanghebbende het bewijs wordt geleverd, dat het overeenkomstig het vorige lid berekende aantal kilometers belangrijk kleiner is dan dat der werkelijk afgelegde kilometers, kan, wanneer dit met het oog op 's Rijks belang wenschehjk is te achten, door het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur of door dezen daartoe aangewezen autoriteit worden bepaald, dat de vergoeding over het laatstbedoelde aantal kilometers zal berekend worden.

Artikel 14. *) L De vergoeding wegens verbüjfkosten bedraagt per

etmaal:

voor de le klasse ƒ 9;—

„2e „ „ 7_

„ „ 3e „ p 6,— yj.i

„ 4e „ i „ 5,— gi.t

„5e „ „ 3,50

2. Voor gedeelten van een etmaal bedraagt de vergoeding: voor de le klasse ƒ 0,38 per uur

„2e „ „ 0,30 „ „ a nl

„3e „ „ 0,25 „

„4e „ , 0,21 „

„5e „ „ 0,15 „ „ , j,

met dien verstande, dat de aldus berekende vergoeding in geen geval meer zal mogen bedragen dan de voor de betrokken klasse vastgestelde vergoeding per' etmaal.

3. Gedeelten van een uur worden als een vol uur aangemerkt.

•) Zie beschikking m. v. o. op bladz. 86—-90.

Sluiten