Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTT. 16—17. 71

Door het stellen van deze twee voorwaarden mag verzekerd worden geacht, dat slechts in enkele gevallen termen voor afwijking van het algemeen voorschrift zullen bestaan. Deze afwijkingen zullen bovendien door de betrokken autoriteit op de declaratie zijn goed te keuren.

Artikel 17. *)

it Vergoeding wegens verblijfkosten wordt slechts voor % gedeelten verleend:

a. over elk etmaal of — ingeval vergoeding voor een ge¬

deelte van een etmaal in rekening wordt gebracht — over het gedeelte van een etmaal, tijdens hetwelk óf het nachtverblijf moest gehouden worden in een door of vanwege het Rijk beschikbaar gestelde gelegenheid (gebouw of vaartuig, tent, enz.) öf op 's Rijks kosten van eene bijzondere slaapgelegenheid in een vervoermiddel is gebruik gemaakt.

Toel. art 17, lste lid a. Hier wordt duidelijk aangewezen over welk tijdvak de vermindering moet worden toegepast. Voorts is tot uitdrukking gebracht, dat, wanneer de gelegenheid tot nachtverblijf door het Rijk wordt geboden, slechts % der normale vergoeding zal worden uitgekeerd, ook al is van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. De slotwoorden zijn opgenomen in verband met de bij art. 9 aan de reizigers gegeven bevoegdheid om de kosten van slaapwagen of slaaphut aan het Rijk in rekening te brengen.

b. over het tijdvak dat de belanghebbende meer dan 30

achtereenvolgende etmalen verblijf op dezelfde plaats buiten zijne woonplaats heeft gehouden. 2. Voor de toepassing van het in dit artikel onder b bepaalde, wordt het verbhjf op dezelfde plaats geacht niet te zijn onderbroken:

1°. wanneer de belanghebbende zich gedurende niet langer dan drie achtereenvolgende etmalen buiten die plaats heeft opgehouden;

•) Zie beschikking M. v. O. op bladz. 85—90.

Sluiten