Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

ART. 17.

2°. wanneer, niettegenstaande de belanghebbende zich langer achtereen dan gedurende drie etmalen buiten die plaats heeft opgehouden, het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur termen aanwezig acht om het verblijf als niet onderbroken aan te merken.

Toel. art. 17, 2e lid, sub 2. Vermits het kan voorkomen, dat de afwezigheid uit de tijdelijke verblijfplaats, ook zonder dat de opgedragen werkzaamheden zijn afgeloopen, in het persoonlijk belang van den reiziger wordt toegestaan (bijv. verlof) is deze restrictie opgenomen. Bovendien kan het voorkomen, dat een ambtenaar uit A gedurende eenige maanden te B gedetacheerd wordt. Na 30 dagen wordt hij voor een aantal dagen te C geplaatst met de bedoeling daarna te B weer terug te keeren. Alsdan zal de betrokken Minister termen aanwezig kunnen achten, om te bepalen dat, na terugkeer te B, de verminderde vergoeding zal doorloopen, doch heeft de ambtenaar uit den aard der zaak recht op voUe vergoeding gedurende het tijdvak, dat hij te C doorbracht.

3. Bij reizen naar, in en uit het buitenland gedaan, wordt over het tijdvak, gedurende hetwelk de reiziger noch voor nachtverblijf noch voor voeding kosten behoeft te betalen, doordat die kosten in de door hem betaalde vracht zijn begrepen, per etmaal wegens verblijfkosten vergoed:

voor de le klasse ƒ 4,50

„2e „ „ 3,50

„3e „ „ 2,50

„4e „ „ 1,75

„5e „ , 1,25

Toel. art. 17, 3e lid. De bepaling strekt om reizigers, die aan boord van schepen noch voor nachtverblijf, noch voor voeding afzonderlijk behoeven te betalen, doordat de kosten van een en ander in den passageprijs begrepen zijn, schadeloos te stellen voor de overige uitgaven, welke zij zich tijdens den overtocht moeten getroosten. Als zoodanig komen in aanmerking fooien, uitgaven voor muziek, voor dranken aan de

Sluiten