Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTT. 17—18. 73

maaltijden e. d. Eene vergoeding van % der in het tarief van art. 14 opgenomen bedragen ware in deze gevallen te hoog. Bij de beschouwing van de daarvoor in de plaats gestelde bedragen dient het eigenaardig karakter van de hierbedoelde reizen niet uit het oog te worden verloren. De nauwere aansluiting tusschen de reizigers onderling, welke bij dergelijke reizen regel is, maakt het voor één hunner vaak uiterst bezwaarlijk zich aan het deelen in gemeenschappelijke uitgaven te onttrekken.

4. Voor gedeelten van een etmaal wordt de zooeven bedoelde vergoeding naar evenredigheid verminderd.

Artikel 18. *)

De hoofden der Departementen van algemeen bestuur zijn bevoegd de vergoeding wegens verblijfkosten te verminderen:

a. voor bepaalde klassen van personen;

6. voor bijzondere personen, wanneer, in verband met de door de belanghebbenden te bezoeken plaatsen of den duur der reis, een lager bedrag dan tojj dit besluit is vastgesteld, geacht wordt voldoende te zijn. Toel. art. 18. Behalve voor bepaalde klassen van personen, zal vermindering van liet normale tarief ook voor één of meer personen uit eene klasse in bijzondere gevallen mogelijk zijn. De vermindering voor „bijzondere personen" is slechts dan mogelijk, als eene lagere vergoeding dan de normale voldoende is te achten „in verband met de te bezoeken plaatsen of den duur der reis". Wat het eerste betreft, is het zeer wel denkbaar, dat het leven op de plaats of plaatsen, waar in eenig geval ter uitvoering van de gegeven opdracht moet vertoefd worden, minder kosten vordert dan die, waarop het algemeen tarief is gebaseerd. En wat den duur der reis betreft, geeft weliswaar artikel 17, sub 6, reeds eene algemeene regeling van den invloed, welken deze factor op de vergoeding wegens verblijfkosten zal oefenen, doch dit neemt niet weg, dat bij langdurige reizen — men denke aan eene detacheering van eenige maanden — alleszins termen'"aanwezig kunnen zijn voor eene verder gaande vermindering dan uit evenbedoeld voorschrift zou voortvloeien.

•) Zie beschikking m. t. 0. op bladz. 85—90.

Sluiten