Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

ART. 21.

ƒ. de verwijzing naar de wet, het Koninklijk besluit, de instructie, de doorloopende machtiging of bijzondere lastgeving krachtens welke gereisd is;

g. of een voorschot overeenkomstig artikel 27 genoten is en, zoo ja, het bedrag van dat voorschot.

Toel. art. 21, le lid. Declaratiën worden in den regel in drievoud opgemaakt. Indien het bedrag der vergoeding voor reis- en verblijfkosten of, als geen vergoeding voor reiskosten wordt in rekening gebracht, indien het bedrag der vergoeding voor verblijfkosten méér dan ƒ 10,— bedraagt, moet één exemplaar worden gesteld op gezegeld papier 'van ten minste ƒ0,15 in hoofdsom. Het doen zegelen der declaratie moet geschieden vóór dat deze wordt onderteekend. Is de declaratie opgemaakt door derden, dan heeft men zich voor de onderteekening bovendien te overtuigen, dat het daarin vermelde is overeenkomstig de waarheid.

Voor een geregelden gang van zaken is het wenschelijk en aan de meeste Departementen gebruikehjk, dat door de ambtenaren de declaratiën maandelijks, resp. driemaandelijks, worden ingezonden, en wel op den eersten dag der maand, resp. van het kwartaal, volgende op gelijk tijdvak, waarin de reis of reizen zijn gedaan. Deze inzending moet geschieden aan de autoriteit, belast met het stellen der verklaring. Bedoelde autoriteit overtuigt zich dan zooveel mogelijk, dat de reizen hebben plaats gehad en moesten plaats hebben op de wijze als in de declaratie is vermeld, dat niet meer berekend wordt dan noodig is, en dat ter zake niet vóór dien is gedeclareerd. Na accoordbevinding wordt de vereischte verklaring gesteld, een ongezegeld exemplaar der declaratie voor diens archief behouden, en worden de beide andere exemplaren, zoo noodig met opmerkingen, doorgezonden.

Op welke wijze declaratiën moeten worden opgemaakt, moge blijken uit de als bijlagen D hierbij gevoegde modellen.

2. Door Onzen Minister van Financiën worden de modellen van de declaratiën wegens reis- en verblijfkosten vastgesteld ).

1) Formulieren-reisdeclaratie, geheel overeenkomstig het door den Minister van Finanoiën vastgestelde model A, zijn bij den uitgever dezes verkrijgbaar gesteld, en wel onder no. 3459 op klein zegelformaat en onder no. 3460 op half vel sohrUfformaat.

Sluiten