Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTT. 23—24.

79

zoldigd wordt, onderworpen aan het onderzoek en de goedkeuring van het hoofd van het Departement van algemeen bestuur, waaronder de commissie ressorteert.

2. Die declaratiën vereischen overigens tot staving van hare deugdelijkheid geen ander bewijs dan, wat de voorzitters betreft, eene verklaring van het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur en wat de overige, in het vorig lid bedoelde, personen aangaat, eene verklaring van den voorzitter der commissie, dat de reis en het verbluf, waarvoor wordt gedeclareerd, in het belang van 's Rijks dienst hebben plaats gehad.

Toel. art. 23, De wenken, ten aanzien van het indienen der declaratiën voor ambtenaren gegeven (zie toelichting ad art. 21), kunnen ook gelden voor die van commissieleden, met dien verstande echter, dat inzending der declaratiën in den regel eerst zal plaats hebben na beëindiging van de werkzaamheden der commissie, of indien de arbeid der commissie geruimen tijd duurt, per kalender-kwartaal of -half jaar. 't Is — althans als de opdracht der commissie van dien aard is, dat ze niet spoedig afloopt — wenschelijk, dat een ongezegeld exemplaar van iedere declaratie blijft berusten in het archief der commissie. Vóór dat de voorzitter de verklaring op de declaratiën van de leden stelt, overtuige hij zich, dat voor de in rekening gebrachte kosten niet reeds gedeclareerd is, en of eventueel verleend voorschot in mindering is gebracht, 't Is zeer in het belang van de administratie, dat de declaratiën van de leden over eenzelfde tijdvak (in tweevoud), zooveel mogelijk gelijktijdig door den voorzitter aan den betrokken Minister worden ingezonden.

Artikel 24.

Wij behouden Ons voor om, in overeenstemming met de Algemeene Rekenkamer, personen of categorieën van personen aan te wijzen, voor welke eene verklaring van de bevoegde autoriteit, dat de reis en het verblijf, waarvoor wordt gedeclareerd, in het belang van .'s Rijks dienst hebben plaats gehad, niet behoeft te worden afgegeven.

Sluiten