Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

ARTT. 25—27.

Artikel 25.

De hoofden der Departementen van algemeen bestuur verminderen het bedrag der ingediende declaratiën wanneer het tijdvak, waarvoor vergoeding wegens verblijfkosten in rekening gebracht wordt, te groot voorkomt voor de werkzaamheden die te verrichten waren of wanneer de noodige spaarzaamheid door de declaranten niet is in acht genomen.

Artikel 26. *)

1. Ter vervanging van de bij dit besluit geregelde vergoeding voor reis- en verblijfkosten kan door het hoofd van het betrokken Departement van algemeen bestuur aan personen, wier werkkring zich over meer dan ééne plaats uitstrekt, eene vaste som als afkoop of abonnement worden toegekend. Elk abonnement moet na een tijdsverloop van ten hoogste vjji jaren opnieuw worden geregeld.

2. De bij het in werking treden van dit besluit bestaande afkoopen of abonnementen bhjven voorloopig van kracht, doch niet langer dan tot op den eersten dag van het tweede kwartaal volgende op den datum van dat in werking treden.

Toel. art. 26. De bevoegdheid tot het toekennen van eene vaste som als afkoop of abonnement is bij dit K. B. verleend aan de Ministers, hoofden der Departementen van algemeen bestuur. Ten einde te voorkomen, dat abonnementen als hier bedoeld worden gehandhaafd ondanks dat zij niet meer met de, sedert de vaststelling gewijzigde omstandigheden in overeenstemming zijn, wordt herziening voorgeschreven na elke 5 jaren. Het laatste lid houdt eene overgangsbepaling in. De daar omschreven dag is zoodanig gekozen, dat uit het vervallen van de bestaande abonnementen geen moeilijkheden zullen voortvloeien.

Artikel 27.

1. Door de hoofden der Departementen van algemeen bestuur kunnen voorschotten worden toegekend op rekening van de voor reis- en verblijfkosten te declareeren bedragen. Deze

♦) Zie beschikking M. v. 0. op bladz. 86—90.

Sluiten