Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

ARTT. 28—29.

Artikel 28.

1. Dit besluit is niet van toepassing cp:

a. de ambtenaren en beambten van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, met uitzondering van den hoofddirecteur van die gestichten;

6. personen, opgeroepen tot herkenning van veroordeelden;

c. de officieren van de zeemacht, die met eene van wege

het Rijk verstrekte gelegenheid zich naar het buitenland begeven of vandaar terugkeeren;

d. militairen der zeemacht beneden den rang van officier,

uitgezonderd het machinekamerpersoneel,^de mindere geëmployeerden en werklieden bg 's Rijks werven en maritieme inrichtingen en het lagere personeel bij het. loodswezen;

e. de wakers bij den dienst der belastingen;

ƒ. de deurwaarders bij den dienst der belastingen in de gevallen waarin door hen reizen zijn gedaan als bedoeld in art. 47 der wet van 18 April 1874 (Staatsblad no. 66);

g. alle militairen niet in het genot van jaarwedden;

h. het personeel van de Staatsmijnen in Limburg alsmede

particulieren, die ten behoeve van de Staatsmgnen reizen.

2. Voor zoover dit besluit niet van toepassing is op reizen door de in dit artikel bedoelde personen gedaan, wordt de vergoeding voor reis- en verblijfkosten wegens die reizen genoten naar de regelen bg het in werking treden van dit besluit bestaande of nader door Ons vast te stellen.

Artikel 29.

Dit besluit is niet van toepassing op reizen welke verandering van woonplaats ten doel hebben.

Toel. art. 29. De strekking van dit artikel kwam reeds bij de toelichting op art. 1 ter sprake. De uitdrukking „verandering van woonplaats" is ontleend aan artikel 1 van het ingetrokken

Sluiten