Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvoeringsbepalingen landmacht.

89

hebbendén toezendt. De declaratiën, waarvan de bedragen ten laste van een ander Departement moeten komen, worden door hem aan het Departement van Oorlog ter verdere behandeling toegezonden.

De declaratiën wegens reizen tot het ambtshalve houden van verkoopingen'worden ingediend bij en betaald door hem, te wiens overstaan de verkoop geschiedt, en de bedragen worden onder de overige kosten, op den verkoop gevallen, verrekend.

De declaratiën van rekenplichtige magazijnmeesters, administrateurs, enz. wegens het afhalen en storten van gelden, worden door hen verantwoord onder de uitgaven voor de onderwerpen, ten dienste waarvan de reizen gedaan zijn.

Reizen, als hier bedoeld, moeten echter zooveel mogelijk vermeden worden, door het incasseeren en storten van de gelden te doen geschieden door tusschenkomst van de administiatiën der korpsen, welke bij deze gemachtigd worden daartoe hare tusschenkomst en hulp te verleenen. fffTen einde eene geregelde afdoening te bevorderen is het gewenscht de declaratiën, tenzij onvoorziene omstandigheden zulks onmogelijk maken, binnen één maand na afloop van de reis of reizen of na het volbrengen van de opdracht in te dienen, met dien verstande, dat indien ingevolge de gegeven opdracht de reizen over een tijdvak van langer dan één maand geschieden, maandelijks de declaratiën van de in de afgeloopen maand verrichte reizen behooren te worden ingediend.

Het verdient aanbeveling, dat op de declaratiën, welke worden ingediend bij den Hoofdofficier, belast met de mandateering, het juiste adres van declarant nauwkeurig wordt vermeld.

Wl Declaratiën van secretarissen en leden van keuringsraden behooren zooveel mogelijk tegelijk met de declaratie van den voorzitter te worden ingediend.

Op de keerzijde van de over de maand Juni op te maken verzameling no. 51 der modellen, behoorende bij het Reglement van de Administratie bij de Landmacht, moet c.q. melding worden gemaakt van de declaratiën, welke door belanghebbenden ingediend, doch niet afgedaan zijn.

Bedoelde aanteekening betreft alleen declaratiën wegens reizen, geschied in het dienstjaar, dat op 31 December t. v. is geëindigd.

Sluiten