Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Uitvoeringsbepalingen landmacht.

Wanneer reisdeclaratiën niet anders betreffen dan vergoeding voor reiskosten en vergoeding voor bet gebruik van eigen vervoermiddelen (ïjgwiel, motorrijwiel, automobiel; rijtuig, paard, enz.), zijn zij, ook al is bet totaalbedrag booger dan tien gulden, niet aan het zegelrecht onderworpen.

De bedragen van declaratiën, een reis betreffende welke over meer dan één dienstjaar loopt, worden, indien de kosten van de geheele reis gelijktijdig gedeclareerd worden, ten laste gebracht van het dienstjaar waarin de reis eindigt.

ad art. 22. Ten einde het opmaken van lastgevingen te beperken, verdient het aanbeveling, zoo eenigszins mogelijk, de reizen op mondelingen last te doen geschieden. •

ad art. 23. In verband met het bepaalde in het lste lid van het artikel, behooren de daar bedoelde declaratiën gezamenlijk, vóór de betaling of mandateering, door den voorzitter rechtstreeks aan den Minister van Oorlog ter goedkeuring te worden aangeboden.

ad art. 26. De vaste sommen als afkoop of abonnement, bedoeld in het lste lid van het artikel, worden voor elk geval afzonderlijk geregeld.

Sluiten