Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abonnements- en groepenkaarten.

95

§ 2. Elke abonnementskaart is persoonlijk. Zij moet minstens 8 dagen vooraf worden aangevraagd op het daarvoor bestemde formulier, waarbij de aanvrager verklaart zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan alle bepalingen en voorwaarden, welke ten aanzien van de abonnementskaarten met goedkeuring van den Minister van Waterstaat zijn of zullen worden vastgesteld.

Het aanvrage-formulier voor eene Algemeene Abonnementskaart moet worden ingeleverd bij een station van S.S., H.U.S.M., N.C.S. of N.B.D.S., dat voor eene Abonnementskaart voor Groep I bij een station van H.U.S.M., en dat voor eene abonnementskaart voor Groep II of III bij een station van S.S. Bg elk aanvrage-formulier moet gevoegd worden een nieuw onopgeplakt portret van den aanvrager ter grootte van 6 bij 4 c.M., terwijl de hoogte van het hoofd minstens 1 y2 c.M. moet bedragen. Dit portret wordt op de kaart bevestigd en wordt na afloop van den geldigheidsduur niet aan den geabonneerde teruggegeven.

De geldigheid kan op den len of op den 15en van elke maand aanvangen.

§ 3. Bjj het in ontvangst nemen van de abonnementskaart moet de prjjs worden betaald en eene waarborgsom van ƒ 5,— worden gestort.

De kaart moet wederom aan een der stations, waaraan eene soortgelijke kaart overeenkomstig de 2e zinsnede van § 2 kan worden aangevraagd, worden ingeleverd uiterlijk op den dag, volgende op den laatsten dag van den geldigheidsduur, of, indien laatstbedoelde dag een Zondag of een algemeen erkende Christelijke of Israëlietische feestdag is, op den daarop volgenden dag.

Geschiedt de inlevering later, dan wordt de waarborgsom niet teruggegeven.

Indien eene aangevraagde abonnementskaart niet m ontvangst wordt genomen, is een bedrag van ƒ 1,— voor ge-

Sluiten