Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het gebied der Opiumregie in de residentie Sumatra's Westkust, anders dan door de Eegie, zijn verboden.

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met' opium gelijkgesteld: morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opiumpillen, opiumpoeders, anti-opiumpillen en anti-opiumpoeders, en alle andere zaken van dien aard, welke morphine of opium bevatten of daarmede vermengd zijn.

Artikel 2.

(1) Door de Regie wordt bereid opium in het klein verkocht op de daarvoor aangewezen en als zoodanig kenbaar gemaakte plaatsen, door de daartoe aangestelde personen en in de daarvoor vastgestelde verpakking.

(2) Dit opium wordt bereid in eene daarvoor bestemde fabriek der Regie.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt bepalingen vast omtrent den verkoop van bereid opium door de Regie en omtrent de verpakking daarvan.

Artikel 3.

(1) Het houden van openbare gelegenheden tot het verbruiken van opium is verboden.

(2) Overtreding van de vorige alinea wordt gestraft:

voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van drie tot acht dagen;

en voor Inlanders en met dezen gelijkgestelden met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één maand tot drie maanden.

Artikel 4.

(1) Buiten de dienaren van het Gouvernement, van ambtswege handelende, is het aan niemand, wie het ook zij, geoorloofd in eigendom of in voorraad te hebben, te bezitten of te vervoeren: a. ruw opium;

Sluiten