Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. bereid opium, dat met is gekocht van de Eegie bij een der verkoopplaatsen in de residentie Sumatra's Westkust;

c. zaken, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als regie-opium, waaronder verstaan wordt bereid opium, gekocht van de Regie bij een der verkoopplaatsen in de residentie Sumatra's Westkust, of als regie-djitjing, waaronder verstaan worden overblijfselen van gerookt regie-opium;

d. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen* van te zijn gebezigd voor" het bereiden van opium;

e. meer dan één thail regie-opium onverschillig van wien gekocht of verkregen, en meer dan een halve thail regie-djitjing, met dien verstande dat houders eener vergunning als bedoeld in de vijfde alinea van artikel 6 van deze bepalingen in geen geval meer zullen mogen bezitten dan het maximum hetwelk zij volgens hunne vergunning in hun bezit mogen hebben.

(2) Nochtans zijn zij, die koopen ten behoeve van tot het bezit van regie-opium gerechtigde derden en voorzien zijn van een door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren van meer dan één thail regie-opium in de verpakking der Regie, tot een maximum hoeveelheid, in de vergunning uit te drukken en vijf thail niet te boven gaand, van eene verkoopplaats naar eene andere plaats, beide met naam te vermelden, en tot het bezitten daarvan op laatstbedoelde plaats en zulks onder mede in de vergunning te vermelden voorwaarden.

(3) Deze vergunningen worden verleend voor ten hoogste één jaar onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd.

(4) Het afgeven aan derden van regie-opium in de verpakking der Regie tegen de prijzen, vastgesteld voor de opiumverkoopplaats waar het is gekocht, door de houders van de vergunningen, wordt niet als verkoop beschouwd.

(5) Als opium, niet gekocht van de Regie in de residentie Sumatra's Westkust wordt beschouwd en behandeld:

a. opium in andere verpakking dan die, voor de Regie in de residentie Sumatra's Westkust door den Gouverneur-Generaal of krachtens door Dezen te geven voorschriften vastgesteld;

b. opium, aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der Regie in de residentie Sumatra's Westkust, of. eene daaraan gelijke, doch waarvan de ontwettige herkomst is bewezen.

3

Sluiten