Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Artikel 5.

Het is verboden: a. uit regie-djitjing opnieuw opium te bereiden; ö. regie-djitjing te vervreemden anders dan aan de Regie.

Artikel 6.

(1) In de residentie Sumatra's Westkust zijn, behoudens de na te noemen uitzonderingen, het bezit, de eigendom en het vervoer van regie-opium en van regie-djitjing verboden.

(2) Dit verbod geldt echter niet te Emmahaven, — onder welken naam in deze ordonnantie verstaan wordt eene strook om' de Koninginnebaai, welke aan de landzijde begrensd wordt door eene denkbeeldige lijn loopende van Oedjoeng Djoengoet Batoe Peti af, langs den bergrug over den Goenoeng Karan tot aan den triangulatiepilaar Boekit Poetoes (T2) en vandaar langs den bergrug over den Goenoeng Sigirih, den Goenoeng Taloek Niboeng en den Goenoeng Meroe tot aan zee —, ten aanzien van niet tot de inheemsche bevolking van het gewest behoorende personen, en is daar ten aanzien van wel tot die bevolking behoorende personen slechts toepasselijk op hen, die niet voorzien zijn van eene door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning tot het bezit en vervoer van regie-opium uitsluitend voor eigen gebruik zoomede van regie-djitjing.

(3) Het verbod bedoeld in de eerste alinea is in: a. de afdeeling Padang:

ter hoofdplaats Padang en op de eilanden Tello, Sigata en Simoek der onderafdeeling Batoe-eilanden; o. de geheele afdeeling Painan;

c. de afdeeling Batipoeh en Pariaman:

le. ter afdeelingshoofdplaats Padang Pandjang; en

2e. in de onderafdeeling Pariaman:

in het district Pariaman, de onderdistricten Loeboek Aloeng en Oelakan van het district Loeboek Aloeng en de nagari's Kajoe Tanam, Kepalo Ilalang, Si Tjintjin en VI Lingkoeng van het onderdistrict Kajoe Tanam van laatstgenoemd district;

d. de afdeeling Agam:

ter afdeelingshoofdplaats Fort de Koek;

e. de afdeeling L Koto:

in de onderafdeeling Pajo Koemboeh in de nagari's Koto nan

Sluiten