Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie maanden.

(7) Veroordeelingen, uitgesproken krachtens de bij artikel 1 der ordonnantie van 15 October 1898 (Staatsblad II' 277) vastgestelde „Bepalingen voor de Opiumregie op Java en Madoera" zooals die sedert zijn gewijzigd en aangevuld en ingevolge de ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad 11? 187) en de wijzigingen en aanvullingen daarvan, in de residentie Sumatra's Westkust van toepassing zijn, komen mede in aanmerking bij de beoordeeling of voor de eerste maal dan wel bij herhaling overtreding is gepleegd.

(8) Een verloop van meer dan tien jaren tusschen twee overtredingen ontneemt aan de eerste haar invloed op de mate van strafbaarheid der volgende overtreding.

Artikel 11.

(1) De overeenkomstig artikel 9 uit 'sLands kas uit te keeren gelden, zoomede de boeten, verbeurd en voldaan ter zake van overtredingen van deze ordonnantie, worden onverwijld, nadat de veroordeeling kracht van gewijsde zaak heeft bekomen, of nadat in de gevallen, bedoeld bij artikel 410 van het reglement op de strafvordering en artikel 543 van het reglement tot regeling van het rechtswezen in de residentie Sumatra's Westkust (Staatsblad 1912 Il! 205), de boete vrijwillig is voldaan en verklaard is, dat in de verbeurdverklaring wordt berust, verdeeld als volgt:

a. aan den aanbrenger of de aanbrengers 3/7;

b. aan den aanhaler of de aanhalers 2/7;

c. aan allen, die tot het ontdekken der overtreding en het doen der aanhaling hebben medegewerkt 1/7

blijvende 1/7 beschikbaar, ten einde daaruit, ter beoordeeling van den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, buitengewone belooningen toe te kennen aan personen, die zich ter ontdekking van overtredingen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

(2) Het Hoofd van gewestelijk bestuur beslist wie als aanbrenger, als aanhaler en als medewerker moeten worden aangemerkt.

(3) Een ieder, die in meer dan één categorie, werkzaam is geweest, heeft aanspraak op aandeel uit elke, waarin hij zijne diensten heeft verleend.

Sluiten