Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

(4) De verdeeling tusschen meerdere aanbrengers, aanhalers of andere deelgerechtigden geschiedt door het Hoofd van gewestelijk bestuur naar gelang van ieders verdiensten.

(5) Aandeelen, waarop niemand aanspraak heeft, blijven mede beschikbaar voor de toekenning van buitengewone belooningen op den voet van de slotbepaling in het eerste lid.

(6) De voorschriften van artikel 2 van de resolutie van 16 September 1833 li' 6 (Staatsblad II? 56) en van artikel 1, La. b, van het besluit van 18 September 1853 ïl! 5 (Staatsblad n! 73), alsmede van het besluit van 11 April 1874 11' 14 (Staatsblad W 106) blijven gehandhaafd.

(7) Wanneer het, naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, niet twijfelachtig is, dat de verbeurdverklaring van eenige partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit andere hoofde geen strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze als bij de vorige alinea's is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst der in de eerste alinea van artikel 9 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of van den Scheikundige bij die fabriek.

Artikel 12.

De voorschriften van deze ordonnantie zijn niet van toepassing op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium en de andere in artikel 1 genoemde zaken voor geneeskundig gebruik, behoudens de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen bepalingen.

Artikel 13.

Opium, ingekocht bij een der verkoopplaatsen van de Opiumregie in Nederlandsch-Indië buiten de residentie Sumatra's Westkust, behoudt te E'mmahaven indien het bezeten wordt door personen niet behoorende tot de inheemsche bevolking van het gewest, zijn wettig karakter.

Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking op 1 April 1915 en kan aangehaald worden als de Westkust Regie-ordonnantie. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in

Sluiten