Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE.

1908. No. 876. Bepalingen voor de opiumregie in de residentie Tapanoeli (1).

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË, Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende eenige gedeelten der residentie Tapanoeli te sluiten voor den invoer, verkoop, het bezit en het vervoer van opium of van overblijfselen daarvan en tevens de verschillende bepalingen op de opiumregie voor dat gewest in één enkele verordening te vereenigen;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië, op de ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad 11' 187) (*) en op de Koninklijke besluiten van 15 Mei 1905 11? 37 (Staatsblad II' 417) en 18 Juni 1907 II' 75 (Staatsblad II' 341);

Heeft goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen, vast te stellen de volgende

Bepalingen voor de Opiumregie in de residentie Tapanoeli.

Artikel 1.

(1) De invoer en de verkoop van opium, zoo bereid als onbereid in de residentie Tapanoeli, anders dan door de regie, zijn verboden.

(2) Ten aanzien van het verbod in de vorige alinea worden met opium gelijkgesteld morphine, praeparaten van opium, opiumhoudende of met opium vermengde vaste stoffen en vochten, zoogenaamde opium-

(1) Bij § I der ordonnantie van 10 Maart 1905 (Staatsblad no. 187) is o. m. bepaald dat met ingang van 1 April 1905 in het gewest Sumatra's Westkust, waarvan de residentie Tapanoeli toen nog een deal uitmaakte, het Opiummiddel rechtstreeks door het Gouvernement in handen wordt genomen en gevoerd onder den naam van Opiumregie.

Sluiten